Jednoduché účtovníctvo

 

Vykonávame spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby. Spolu s účtovníctvom vykonávame u plátcov DPH aj spracovanie podkladov pre DPH, kde pri mesačnom, resp. kvartálnom plátcovi vyhotovíme tlačivo o DPH, ktoré sa zasiela na daňový úrad.

Po ukončení každého mesiaca vyhotovíme priebežný účtovný stav firmy, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, knihu pohľadávok a záväzkov, grafické zobrazenie príjmov a výdavkov, členenie odberateľov podľa súm, alebo abecedne a pod.

V cene za služby je zahrnuté priebežné daňové a účtovné poradenstvo pre klienta.

Po skončení účtovného roka vypracujeme účtovnú uzávierku, pripravíme daňové priznanie pre fyzické osoby spolu s výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch firmy.