Podvojné účtovníctvo

 

Vykonávame spracovanie podvojného účtovníctva pre právnické osoby. Spolu s účtovníctvom vykonávame u plátcov DPH aj spracovanie podkladov pre DPH, kde pri mesačnom, resp. kvartálnom plátcovi vyhotovíme tlačivo o DPH, ktoré sa zasiela na daňový úrad.

Po ukončení každého mesiaca vyhotovíme priebežný účtovný stav firmy, výsledovku, súvahu, saldokonto pohľadávok a záväzkov, resp.obratovú predvahu všetkých účtov klienta.

V cene za služby je zahrnuté priebežné daňové a účtovné poradenstvo pre klienta.

Po skončení účtovného roka vypracujeme účtovnú závierku, pripravíme daňové priznanie pre pránické osoby spolu s výsledovkou a súvahou, ako aj poznámkami potrebnými k ročnému uzavretiu firmy.